Rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Drużbice.