I.        Organizator: Karolina Członka, Angelika Barańska

   II.   Uczestnicy:  uczniowie Szkoły Podstawowej w Wadlewie, podział na dwie kategorie wiekowe:

                klasy (I – IV)               

                klasy (V – VIII)

 

   III.   Cel:

  •  wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim;
  •  poszerzenie ogólnego zakresu słownictwa z języka angielskiego;
  •  pobudzanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich kreatywności i zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej zarówno w języku angielskim jak i ilustratorskiej;
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów związana z tematyką dotyczącą języka angielskiego;
  •   poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
  • kształtowanie kultury czytelniczej poprzez wprowadzanie młodego autora w świat książek;

 

IV.   Warunki konkursu: zadaniem uczestników jest wykonanie słownika obrazkowego w języku angielskim, zawierającego słownictwo z jednej wybranej dziedziny, np. Animals (zwierzęta), Jobs (zawody) itp.

 

Słowniki wykonane przez:

 

  • uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich: powinny w sumie zawierać minimum 10 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu, 
  • uczniów klas czwartych: powinny w sumie zawierać minimum 20 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu, 
  • uczniów klas piątych: powinny w sumie zawierać minimum 25 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu, 
  • uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych: powinny w sumie zawierać minimum 30 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu. 

 

V.  Wymogi dotyczące prac:

a) uczestnicy konkursu mogą przygotować tylko jedną pracę samodzielnie , adekwatnie do     własnych umiejętności,

b) w słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką plastyczną, w formie książki na formacie A5,

c) słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej,

d) nie używamy w pracach języka polskiego,

e)  każda praca powinna zostać opisana  według wzoru: 

*  imię i nazwisko,

* klasa, 

* tytuł pracy, 

f) prace, zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, nie mogą być własnością  ani zawierać jakichkolwiek elementów utworów osób trzecich. 

 

 

VI . Kryteria oceniania prac: 

a)zgodność pracy z tematem, 

b)pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy, 

c) różnorodność wykorzystanych materiałów, 

d) samodzielność wykonania pracy

e)ogólny wyraz artystyczny pracy, 

VII. Terminy: 

a) Składanie prac do 10.06.2020r. 

b) wręczenie nagród dla laureatów  do 26.06.2020r. 

VIII.  Sposób składania prac: 

Zdjęcia wykonanych słowników przesyłamy  mailowo  do pani Karoliny Członki bądź pani Angeliki Barańskiej. (Prace należy zachować i w dogodnym dla uczestnika terminie dostarczyć do biblioteki szkolnej).

IX.  Prawa organizatorów: 

a) powoływanie składu jury konkursu, 

b) bezpłatne eksponowanie i wykorzystanie prac konkursowych oraz podanie podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu informacji, 

X.   Informacje organizacyjne: 

a) organizatorzy uhonorują laureatów konkursu nagrodami rzeczowymi, 

b) zgłoszenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 

c) udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.* 

 

 

 

 

 

* ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.081997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz.