Drukuj
 

Czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym młodzieży, to:

1) nasilenie się przemocy,

2) rosnący brak respektu dla rodziców i nauczycieli,

3) nasilenie przestępczości,

4) posługiwanie się wulgarnym językiem,

5) odrzucanie wartości etycznych,

6) brak poczucia odpowiedzialności i odwagi cywilnej,

7) wczesna inicjacja seksualna.

Agresja nie jest wrodzona, jest to zachowanie wyuczone. Jeżeli system wychowawczy, jaki stosują rodzice jest chwiejny lub nadmiernie surowy, zwiększa się prawdopodobieństwo, że dziecko przyjmie agresywny model zachowania i właśnie w taki sposób będzie rozładowywało swoją frustrację. Rozluźnienie norm moralnych i ogólna społeczna akceptacja dla postępków nacechowanych agresją również sprzyjają narastaniu chęci by, wykorzystując przemoc, uzyskać pożądane przedmioty czy zapewnić sobie dominację w grupie.

Czasami przyczyną tego typu zachowań u dzieci jest nuda, pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, brak dostatecznie wykształconej umiejętności empatii, albo pewność, że uniknie się odpowiedzialności.

Niekiedy przyczyną złości ucznia i wynikających stąd problemów wychowawczych jest trudna sytuacja w domu rodzinnym, związana na przykład z rozwodem rodziców czy narodzinami rodzeństwa. Z tego, miedzy innymi, powodu w procesie przeciwdziałania agresji niezwykle istotne znaczenie ma bliska współpraca opiekunów i nauczycieli.

Sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i nauczycieli powinna być okazywana przez dziecko przesadna drażliwość, sprawiającą, iż jego zachowanie jest niewspółmierne do sytuacji, która je wywołała. Nadmiar agresji w postępowaniu młodego człowieka ma bardzo negatywny wpływ zarówno na życie rodzinne, jak i szkolne. Może on stać się przyczyną społecznej izolacji dziecka lub, wręcz przeciwnie, zjednać mu grono wiernych naśladowców, którzy sami nie inicjują brutalnych zajść, za to gorliwie sekundują prowodyrowi. Przemoc może stać się formą uzależnienia, jeśli jest stosowana jako forma rozładowania napięcia emocjonalnego ponieważ jej sprawcy doznają wyraźnej ulgi i dlatego powtarzają podobne zachowania.

Czynniki wyzwalające agresję a tkwiące w osobowości młodzieży to:

-poczucie osamotnienia i odrzucenia -poczucie krzywdy
-nieumiejętność przebaczania
-brak treningu dotyczącego pracy nad sobą.

Ogólne zasady przeciwdziałania agresji:

-dyscyplina i konsekwencja od początku,
-współpraca z rodzicami,
-uczyć, jak postępować (konkretne przykłady)
-ustalić granice, których przekraczać nie wolno,
-po złym zachowaniu konsekwencje muszą być natychmiastowe, -polecenia i oczekiwania formułować w jasny sposób,

-uczyć odpowiedzialności,
-stosować stanowcze wymagania moralne, -uczyć kompromisu,
-zachęcać do negocjowania,

Źródło: www.edux.pl