Opłaty za obiady w m-cu
czerwcu wynoszą:

Oddział przedszkolny     37,50
Klasy 1 – 8      42,50


Proszę o dokonanie wpłat do 14.06.2021r.

Opłata za obiady w listopadzie wynosi:

oddz. przedszk. „0” - 20 dni obiad. × 2,50 zł = 50,00 zł
klasy 1,2,3 – 5 dni obiad. × 2,50 zł = 12,50
Harmonogram wpłat w m-cu listopadzie z powodu nieobecności intendenta w dniach:
25.11.2020r. - 8.00-9.00
26.11.2020r. - 8.00-9.00
27.11.2020r. - 8.00-9.00

 

Czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym młodzieży, to:

1) nasilenie się przemocy,

2) rosnący brak respektu dla rodziców i nauczycieli,

3) nasilenie przestępczości,

4) posługiwanie się wulgarnym językiem,

5) odrzucanie wartości etycznych,

6) brak poczucia odpowiedzialności i odwagi cywilnej,

7) wczesna inicjacja seksualna.

Agresja nie jest wrodzona, jest to zachowanie wyuczone. Jeżeli system wychowawczy, jaki stosują rodzice jest chwiejny lub nadmiernie surowy, zwiększa się prawdopodobieństwo, że dziecko przyjmie agresywny model zachowania i właśnie w taki sposób będzie rozładowywało swoją frustrację. Rozluźnienie norm moralnych i ogólna społeczna akceptacja dla postępków nacechowanych agresją również sprzyjają narastaniu chęci by, wykorzystując przemoc, uzyskać pożądane przedmioty czy zapewnić sobie dominację w grupie.

Czasami przyczyną tego typu zachowań u dzieci jest nuda, pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, brak dostatecznie wykształconej umiejętności empatii, albo pewność, że uniknie się odpowiedzialności.

Niekiedy przyczyną złości ucznia i wynikających stąd problemów wychowawczych jest trudna sytuacja w domu rodzinnym, związana na przykład z rozwodem rodziców czy narodzinami rodzeństwa. Z tego, miedzy innymi, powodu w procesie przeciwdziałania agresji niezwykle istotne znaczenie ma bliska współpraca opiekunów i nauczycieli.

Sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i nauczycieli powinna być okazywana przez dziecko przesadna drażliwość, sprawiającą, iż jego zachowanie jest niewspółmierne do sytuacji, która je wywołała. Nadmiar agresji w postępowaniu młodego człowieka ma bardzo negatywny wpływ zarówno na życie rodzinne, jak i szkolne. Może on stać się przyczyną społecznej izolacji dziecka lub, wręcz przeciwnie, zjednać mu grono wiernych naśladowców, którzy sami nie inicjują brutalnych zajść, za to gorliwie sekundują prowodyrowi. Przemoc może stać się formą uzależnienia, jeśli jest stosowana jako forma rozładowania napięcia emocjonalnego ponieważ jej sprawcy doznają wyraźnej ulgi i dlatego powtarzają podobne zachowania.

Czynniki wyzwalające agresję a tkwiące w osobowości młodzieży to:

-poczucie osamotnienia i odrzucenia -poczucie krzywdy
-nieumiejętność przebaczania
-brak treningu dotyczącego pracy nad sobą.

Ogólne zasady przeciwdziałania agresji:

-dyscyplina i konsekwencja od początku,
-współpraca z rodzicami,
-uczyć, jak postępować (konkretne przykłady)
-ustalić granice, których przekraczać nie wolno,
-po złym zachowaniu konsekwencje muszą być natychmiastowe, -polecenia i oczekiwania formułować w jasny sposób,

-uczyć odpowiedzialności,
-stosować stanowcze wymagania moralne, -uczyć kompromisu,
-zachęcać do negocjowania,

Źródło: www.edux.pl

Agresja jest zjawiskiem, które staje się coraz większym problemem w polskich szkołach. Media pełne są doniesień o kolejnych przypadkach pobić uczniów przez rówieśników, znęcania się psychicznego, przemocy wobec dzieci a coraz częściej także agresji uczniów wobec nauczycieli. Jednocześnie obniża się wiek zarówno sprawców jak i ofiar przemocy w szkole.

Dostrzega się, że dzieci są żądne panowania, nie umieją przegrywać, terroryzują rodziców,są apodyktyczne, skażone egoizmem. Pochodzą z rodzin małodzietnych,lub wielodzietnych, albo tzw. dobrych rodzin, posiadają nadopiekuńczych rodziców, są wykładnią wychowania bezstresowego. „Mocnych przeżyć” szukają w bitwach ulicznych. Wychowuje ich grupa, bowiem jeśli nie dostanie się ciepła w domu, to dąży się do wychowania stadnego. Agresja jest ślepa, bowiem „ wieśniak” może pomóc, a „elegant” zabić.

Coraz więcej uczniów przyznaje, że zostało pobitych lub też było świadkami takiego zdarzenia. Psychologowie podkreślają, że agresja i przemoc w coraz większym stopniu dotykają szkół podstawowych. Ogromny wpływ na taki stan ma moda na agresywne zachowania wśród młodzieży.

Do najważniejszych motywów determinujących przestępczość (dot.agresji) zalicza się:

1)chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych,
2)zaimponowanie innym,
3)wpływ kolegów lub dorosłych,
4)chęć przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych,
5)powielanie wzorców i zachowań oglądanych w domu lub w środowiskach masowego przekazu.

Przez zachowanie agresywne rozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czy napaści fizycznej lub słownej (Z. Skorny, 1968).

Jak podaje encyklopedia pedagogiczna pod redakcją W.Pomykało można wyróżnić dwie różne formy agresji:

Pośrednią - Agresja słowna najczęściej przejawia się używaniem wulgaryzmów i innych określeń ogólnie uznawanych za obraźliwe. Do tej kategorii należą również drwiny, szyderstwa, poniżanie oraz wszelkiego rodzaju groźby, nie wyłączając tych o użyciu siły. Bezpośrednią - Agresja fizyczna to przede wszystkim bicie, gryzienie, plucie, kopanie, popychanie, obrzucanie przedmiotami i dręczenie zwierząt. Charakter agresywny mają także wszelkie zachowania zmierzające do samookaleczenia, bardzo częste na przykład podczas tak zwanych napadów złości, oraz umyślne niszczenie własnych albo cudzych przedmiotów.

W ostatnich latach pojawił się podział na 6 kategorii agresji:
1.„Agresja i przemoc fizyczna”. Jej przejawy to: umyślne potrącanie innych, bicie się
z kolegami lub koleżankami, zabieranie siłą przedmiotu, pieniędzy innym uczniom, bójki grupowe.
2. „Agresja i przemoc werbalna”. Jej wykładnią są obrażanie i wymyślanie słowem innym uczniom, rozpowszechnianie kłamstwa o innych uczniach, używanie wulgarnych słów.
3. „Agresja i przemoc psychiczna”. Przejawia się w utrudnianiu nauczycielowi w trakcie prowadzenia lekcji, przymuszaniu innych do zrobienia czegoś, na co nie mają ochoty, zmuszaniu innych do kupowania rzeczy za ich pieniądze.
4. „Agresja i przemoc przeciwko rzeczom”. Polega na bazgraniu i pisaniu po ławkach, niszczeniu przedmiotów wyposażenia szkolnego lub w miejscach publicznych, malowaniu farbami ścian, jak również niszczenie rzeczy należących do innych to objaw tej kategorii.
5. „Agresja i przemoc grożąca użyciem broni”, a więc polega na wykorzystaniu wszelkich narzędzi.
6. „Agresja i przemoc seksualna”. Zaczepianie, prowokowanie i przymuszanie do zachowań seksualnych, to jej przejaw.

Źródło: www.edux.pl

Obserwuj reakcje i emocje dziecka.

Każdy człowiek inaczej reaguje na wydarzenia otaczającego świata. Niektóre dzieci na obecną sytuację reagują spokojem, zaciekawieniem czy nawet podekscytowaniem (spowodowanym możliwością zostania w domu zamiast pójścia do szkoły). Część dzieci odczuwa niepokój i strach. Obserwuj reakcje emocjonalne własnego dziecka i akceptuj je.

Rozmawiaj.

Staraj się zaspokajać ciekawość dzieci tylko sprawdzonymi informacjami. Jeśli dziecko zadaje pytania- odpowiadaj. Staraj się jednak by informacje przez Ciebie podawane nie nasilały lęku (ogranicz informacje o charakterze sensacji medialnych czy dramatycznych doniesień np. o kolejnych ofiarach śmiertelnych).

Racjonalnie korzystaj z mediów.

Media bombardują nas negatywnymi informacjami. Niewskazane jest nadmierne oglądanie przez dziecko mediów (telewizji, internetu, radia), bo zwiększają one poczucie zagrożenia. Pamiętaj, że nie wszystko co słyszymy o wirusie jest prawdą – rozmawiając z dzieckiem opieraj się na zaufanych źródłach (Ministerstwo Zdrowia, Sanepid, WHO).

Nie bagatelizuj uczuć dziecka.

Czasami zdarza się, że rodzice chcąc pokazać dzieciom, że nie dzieje się nic złego bagatelizują ich uczucia: „nie płacz, nic się nie dzieje”. Jeśli dziecko jest wystraszone, płacze, ma problem z zaśnięciem ważne jest by potwierdzić jego uczucia „widzę że jesteś smutny/smutna może o tym porozmawiamy?”. Jeżeli dziecko nie jest gotowe na rozmowę nie wywieraj presji. Pozwól dziecku wybrać moment kiedy i o czym będzie chciało rozmawiać.

Proponuj dzieciom sposoby radzenia sobie z lękiem i nieprzyjemnymi uczuciami.

Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co można robić, żeby poradzić sobie z trudnymi emocjami. Opowiedz mu o tym, jak Ty radzisz sobie, gdy coś cię niepokoi. Zapytaj dziecko, co do tej pory pomagało mu radzić sobie ze strachem w różnych sytuacjach. Wspólnie szukajcie aktywności, które pomogą opanować lęk (rysowanie, zabawa, gra planszowa, czytanie książek, obejrzenie filmu, wspólne gotowanie itp.).

Szukaj rozwiązań.

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – konieczność zostania w domu, samodzielnej nauki, niemożność spotkania z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Nastolatkom, którzy dużą wagę przywiązują do swobody trudno może być to zaakceptować. Tłumacz dziecku dlaczego tak się dzieje (z czego wynikają decyzje instytucji i rządu), wspólnie szukajcie rozwiązań i kompromisów.

Szukaj pomocy.

Największym wsparciem dla Twojego dziecka jesteś Ty. Większość trudnych sytuacji i emocji jesteście w stanie opanować dzięki wzajemnej pomocy. Jednak jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny czuje bardzo nasilony lęk przed chorobą lub śmiercią, doświadcza poważnych zaburzeń snu lub napadów paniki, martwi się tak bardzo, że nie jest w stanie skupić się na żadnej codziennej aktywności skonsultuj się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.

Źródło : www.psychoterapia.plus

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji.

Profilaktyka zdrowia obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Jako dział medycyny naprawczej koncentruje się ona na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej przeciwdziałaniu. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Profilaktyka zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

Profilaktyka zdrowotna skupia się na wspieraniu człowieka w jego prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Działa także w kierunku zagrożeń czy niepożądanych zjawisk społecznych. Posiada ona następujące fazy:

1. Profilaktyka wczesna, utrwalająca prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia.

2. Profilaktyka pierwotna (I fazy), zapobiegająca chorobie przez kontrolowanie czynników ryzyka.

3. Profilaktyka wtórna (II fazy), przeciwdziałająca chorobie przez jej wczesne wykrycie i leczenie.

4. Profilaktyka III fazy, hamująca postęp choroby i ograniczająca powikłania.

Na każdym etapie prewencji zachorowań populacji istotną rolę odgrywa edukacja zdrowotna. To dzięki niej ludzie uczą się, jak dbać o zdrowie własne i innych. Edukacja zdrowotna skupia się na ukazaniu i uświadomieniu relacji między zdrowiem człowieka a stylem jego życia, a także środowiskiem społecznym i fizycznym. Działa ona na zasadzie przekazywania informacji, które kształtują zdrowotne postawy jednostek i motywują do realizacji zachowań służących zdrowiu.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby należycie dbać o swoje zdrowie, poprzez poprawę lub zmianę dotychczasowego stylu życia ( zmiana nawyków żywieniowych, zastępowanie produktów kalorycznych , niskokalorycznymi), dbanie o higienę osobistą ( mycie rąk, codzienne kąpiele, mycie głowy, czyszczenie uszu, obcinanie paznokci), dietę ( unikanie cukru, soli, zastąpienie ich przyprawami, ziołami) oraz aktywność fizyczną ( spacery, jazda na rowerze, biegi) .

Źródło ; www.izp.wrocław.pl