Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADLEWIE

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie, Wadlew 59, 97 – 403 Drużbice, tel. 44/631/12-87.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Szwedem, tel. 730 567 007, e-mail: tomasz.szwed@cbi24.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

  w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów

  przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzania danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pan/ Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

NazwaDataRozmiar
klauzula_informacyjna_przetwarzania_danych_osobowych_w_szkole_podstawowej_w_wadlewie.pdf2022-03-10 13:4833.11 KB
bip