Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

Deklaracja Dostępności

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą częściowo poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. 
 • Niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Istnieje możliwość powiększenia czcionki na stronie internetowej szkoły. 
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data publikacji strony internetowej szkoły: 19 sierpnia 2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 października 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kruk.
 • E-mail: spwadlew@wp.pl
 • Telefon: 44 6312 12 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie
 • Adres: Wadlew 59, 97 - 403 Drużbice
 • E-mail: spwadlew@wp.pl
 • Telefon: 44 631 12 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Sale lekcyjne usytuowane są na parterze i pierwszym piętrze.  Budynek nie posiada windy łączącej parter z I piętrem.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Budynek częściowo dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz zagwarantowane są alternatywne formy w postaci pomocy udzielanej przez wyznaczone osoby. 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

bip